Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • WIEtec Koffie- Espressotechniek, gevestigd te Sneek, KvK nummer 64349845, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 • De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 • Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, reparaties of welke andere, al of niet nadere overeenkomsten dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door aanvaarding van onze aanbieding of door het geven van een opdracht aan ons aanvaardt de koper deze voorwaarden met gelijktijdige buitenwerk stelling van andere. Waaronder zijn eigen condities.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals vermeld op de ‘’prijslijst’’ welke van kracht is op het moment waarop de goederen door ons worden geleverd.

Onder de ‘’prijslijst’’ wordt in dit verband verstaan de door ons gehanteerde lijst van verkoopprijzen.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W.
 • Offertes zijn hooguit 1 maand geldig, wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod, Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3 Prijsindexering

4.1 Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen.

4.2 Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven

 

Artikel 4 Levering

 • Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: “Franco afleveringsadres”. Wij behouden ons het recht voor om bij orders met betrekking tot een hoeveelheid beneden de ‘’standaardverpakking’’ de vrachtkosten bij de afnemer in rekening te brengen.
 • Onder “standaardverpakking ‘’ wordt in dit verband verstaan de op de prijslijst vermelde verpakkingseenheid.
 • Ingeval van levering binnen Nederland geschiedt het vervoer voor onze rekening en risico.
 • Al onze leveringen buiten Nederland geschieden op de conditie: “af magazijn”

 

Artikel 5 Betaling

 • Betaling van onze facturen dient binnen acht dagen na de factuurdatum te worden verricht.
 • Als de afnemer niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldag de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
 • Met betrekking tot de ter invordering van het door de afnemer aan ons verschuldigde gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn wij gerechtigd om in ieder geval 15% over het verschuldigde bedrag te vorderen, als de werkelijke invorderingskosten hoger zijn, zijn wij gerechtigd de werkelijke kosten te verhalen op de afnemer.
 • De afnemer is niet gerechtigd tot enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij wij de vordering van afnemer erkennen.
 • Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heft op een latere factuur.
 • Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten tot die tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoedingen voor buitenechtelijke incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij ter zake krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren goederen aan ons verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, kosten, alsmede eventuele krachtens overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden.
 • Voordat de eigendom van de goederen op afnemer is overgegaan. Is afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de goederen waarvan wij eigenaar zijn, dit in het kader van afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 • Als en zolang wij eigenaar van de goederen zijn, zal afnemer ons onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag genomen worden of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Voorts zal afnemer ons op ons eerste meedelen waar de goederen waarvan wij eigenaar zijn zich bevinden.
 • Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarde, de bewindvoeder of de curator wijzen op onze (eigendom-) rechten

 

Artikel 7 Ontbinding

8.1 Indien afnemer niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is afnemer in verzuim en zijn wij gerechtigd: – de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of – zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 • Ingeval van ( voorlopige ) surseance van betaling en faillissement van afnemer of van het bedrijf van afnemer en ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn: – de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of – alle eventuele verplichtingen ten opzichte van afnemer op te schorten; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als beschreven in (i) 8.2. Of (ii) 8.1. zijn respectievelijk (i) al onze vorderingen op afnemer en (ii) at onze dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst (en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen, in dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de goederen in bezig te nemen, afnemer is verplicht de nodigde maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren

 

Artikel 8 Klachten en garantie

 • Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren, eventuele reclames over gebreken aan de goederen, en ook verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving moeten uiterlijk binnen vijftien dagen na aflevering schriftelijk aan ons worden meegedeeld tenzij de gebreken of verschillen redelijkerwijs niet binnen die termijn aan het licht hadden kunnen komen. In dat laatste geval moeten de breken of verschillen uiterlijk binnen vijftien dagen na constatering aan ons worden gemeld.
 • Indien tijdig een klacht is ingediend en komst vast te staan dat het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren door voldoening aan een van de hiervoor genoemde presentatie zullen wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verduren (schade) vergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 9 Overmacht

 • Als wij door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen, worden die        verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestaand.
 • Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Onder overmacht aan onze zijde wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend; stakingen en uitsluitingen, stagnatie van de productie of andere problemen bij onze productie of die van onze toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden in onze opdracht verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 11 Reparaties

11.1 Teruggave van door ons gereageerde goederen geschiedt onder rembours.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op al onze overeenkomsten als bedoeld in de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als

        Authentieke versie van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de

        Nederlandse taal.    

Artikel 13 Bevoegde rechter

13.1 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt

        Voorgeschreven, zullen Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter.

Wietec maakt gebruik van cookies. Zo kunnen wij de prestaties van deze website verbeteren. Meer weten over cookies.